Plate Count Agar

Plate Count Agar

Подлога за одредување на бројот на микроорганизми во храна, вода, отпадни води како и во клинички примероци.

SKU Formata Pakuvanje
PRM091E25 Епрувета 9ml25 Епр.
PRM091B500 Боца 500ml1 боца
PRM091B250 Боца 250ml1 боца

  Katarina Karastanković Frenc
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6411
  +381 23 580 340 (105)
  +381 23 580 722


  Reset

  SLSKUProduct TitleOpis
  1

  PRM043

  Baird Parker Agar Plate

  Се препорачува за изолација и енумерација на коагулаза позитивни бактерии од родот Staphylococcus, од храна и други примероци.

  2

  PRM493I

  Bile Esculin Azide Agar Plate

  Подлога за селективна изолација и идентификација на фекални стрептококи.

  3

  PRM016

  Brilliant Green Agar Plate

  Брилијант зелениот агар (модифициран) се препорачува за селективна изолација на Salmonella видови, освен Salmonella Typhi.

  4

  PRM074

  Brucella Agar Plate

  Подлога за збогатување, изолација и култувација на Brucellа видови од клинички примероци.

  5

  PRM1494I

  Buffered Peptone Water

  Подлога за пред збогатување на оштетени Salmonella видови од примероци од храна, пред селективно збогатување и изолација

  6

  PRM994

  Campylobacter Agar Plate

  Подлога за селективна изолација на Campylobacter видови од примероци од фецес, храна и други примероци.

  7

  PRM024

  Cetrimide Agar Plate

  Подлога за селективна изолација на Pseudomonas aeruginosa од клинички примероци.

  8

  PRM103

  Chocolate Agar Plate

  Подлога за изолација на Neisseria gonorrhoeae од хронични и акутни гонококни инфекции.

  9

  PRM103B

  Chocolate Bacitracin Agar Plate

  Подлога за изолација на Haemophilus видови од различни клинички примероци.

  10

  PRM1297A

  Chromogenic Candida Agar Plate

  За брза изолација и диференцијација на Candida видови од мешани култури.

  11

  PRM1574

  Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate

  Подлога за изолација и диференцијација на Escherichia coli O157:H7.

  12

  PRM1674

  Chromogenic MeReSa Agar Plate

  Подлога за изолација и селективна идентификација на метицилин резистентен Staphylococcus aureus (MRSA) од клинички примероци.

  13

  PRM1393

  Chromogenic Salmonella Agar Plate

  Подлога за идентификација и диференцијација на Salmonella spp. од блиски видови, како што се Citerobacter spp. од вода и клинички примероци.

  14

  PRM1840

  Chromogenic Strep B Selective Agar Plate

  Подлогата е препорачана за селективна изолација на група Б Стрептокока.

  15

  PRM1418

  Chromogenic UTI Agar Plate

  Подлога за идентификација, диференцијација и потврда на ентерични бактерии од примероци како урина, коишто можат да содржат голем број Proteus видови како и потенцијално патогени Грам-позитивни организми.

  16

  PRM1682

  Chromogenic Vibrio Agar Plate

  Подлога за селективна изолација и диференцијација на Vibrio видови.

  17

  PRM144B

  Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate

  Подлога за изолација и култивација на високо захтевни микроорганизми.

  18

  PRM144

  Columbia Agar Plate

  Подлога за изолација и култивација на cocci бактерии - Staphylococcus spp и Streptococcus spp.

  19

  PRM188

  Dermatophyte Test Medium (D.T.M.) Agar Plate

  Подлога за селективна изолација на дерматофити.

  20

  PRM1129

  Dichloran Glycerol Medium Agar Plate

  Подлога за селективна изолација на ксерофилна мувла од примероци од храна.

  1 2 3 4