Производствен програм

ХРАНЛИВИ ПОДЛОГИ РАЗЛИЕНИ ВО ПЕТРИЕВИ ПЛОЧИ

Нашиот производствен програм е создаден така што преку понуда на општи, селективни и хромогени готови хранливи медиуми, може да ги задоволи потребите на клиничките лаборатории, лабораториите за испитување на квалитетот на намирници и вода како и потребите на фармацевтската индустрија.

  • Произведуваме општи, селективни и хромогени подлоги
  • Димензии на плоча: 55mm и 90mm
  • 10 парчиња подлога во примарното пакување
  • Финалното пакување на производите е по 20, 60 или 240 парчиња за плочи со
  • димензија 90mm и, пакувања од 50 парчиња за плочи со димензија 55mm.

ХРАНЛИВИ ПОДЛОГИ РАЗЛИЕНИ ВО ЕПРУВЕТИ И БОЦИ

Во својот производствен програм, ПроМедиа нуди голем избор на хранливи подлоги во епрувети и боци, наменети за сите потреби на микробиолошките испитувања.1

PRM043

Baird Parker Agar Plate

Се препорачува за изолација и енумерација на коагулаза позитивни бактерии од родот Staphylococcus, од храна и други примероци.

,
2

PRM493I

Bile Esculin Azide Agar Plate

Подлога за селективна изолација и идентификација на фекални стрептококи.

3

PRM016

Brilliant Green Agar Plate

Брилијант зелениот агар (модифициран) се препорачува за селективна изолација на Salmonella видови, освен Salmonella Typhi.

4

PRM074

Brucella Agar Plate

Подлога за збогатување, изолација и култувација на Brucellа видови од клинички примероци.

,
5

PRM1494I

Buffered Peptone Water

Подлога за пред збогатување на оштетени Salmonella видови од примероци од храна, пред селективно збогатување и изолација

6

PRM994

Campylobacter Agar Plate

Подлога за селективна изолација на Campylobacter видови од примероци од фецес, храна и други примероци.

,
7

PRM024

Cetrimide Agar Plate

Подлога за селективна изолација на Pseudomonas aeruginosa од клинички примероци.

,
8

PRM103

Chocolate Agar Plate

Подлога за изолација на Neisseria gonorrhoeae од хронични и акутни гонококни инфекции.

,
9

PRM103B

Chocolate Bacitracin Agar Plate

Подлога за изолација на Haemophilus видови од различни клинички примероци.

,
10

PRM1297A

Chromogenic Candida Agar Plate

За брза изолација и диференцијација на Candida видови од мешани култури.

,
11

PRM1574

Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate

Подлога за изолација и диференцијација на Escherichia coli O157:H7.

,
12

PRM1674

Chromogenic MeReSa Agar Plate

Подлога за изолација и селективна идентификација на метицилин резистентен Staphylococcus aureus (MRSA) од клинички примероци.

,
13

PRM1393

Chromogenic Salmonella Agar Plate

Подлога за идентификација и диференцијација на Salmonella spp. од блиски видови, како што се Citerobacter spp. од вода и клинички примероци.

,
14

PRM1840

Chromogenic Strep B Selective Agar Plate

Подлогата е препорачана за селективна изолација на група Б Стрептокока.

,
15

PRM1418

Chromogenic UTI Agar Plate

Подлога за идентификација, диференцијација и потврда на ентерични бактерии од примероци како урина, коишто можат да содржат голем број Proteus видови како и потенцијално патогени Грам-позитивни организми.

,
16

PRM1682

Chromogenic Vibrio Agar Plate

Подлога за селективна изолација и диференцијација на Vibrio видови.

,
17

PRM144B

Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate

Подлога за изолација и култивација на високо захтевни микроорганизми.

,
18

PRM144

Columbia Agar Plate

Подлога за изолација и култивација на cocci бактерии - Staphylococcus spp и Streptococcus spp.

,
19

PRM188

Dermatophyte Test Medium (D.T.M.) Agar Plate

Подлога за селективна изолација на дерматофити.

,
20

PRM1129

Dichloran Glycerol Medium Agar Plate

Подлога за селективна изолација на ксерофилна мувла од примероци од храна.

21

PRM029

Endo Agar Plate

Селективна подлога која се препорачува за потврда на претпоставките за присуство на колиформи бактерии.

,
22

PRM430

Fluid Thioglycollate Medium

Подлога за култивација на анаероби, микроаерофили и аеробни микроорганизми а се препорачува и за тестови за стерилност.

,
23

PRM1259

Haemophilus Test Medium Agar Plate

Подлога за тестирање на осетливоста на Haemophilus инфлуенца.

,
24

PRM078

Kligler Iron Agar

Диференцијална подлога за идентификација на Грам-негативни ентерични бактерии, врз основа на нивната способност да ферментираат лактоза и декстроза и да создаваат сулфурводород.

,
25

PRM162

L.J. Medium

Подлога за изолација и култивација на Mycobacterium видови.

,
26

PRM1540

Listeria ALOA Agar Plate

Подлогата ја препорачува ISO Committee за селективна и диференцијална изолација на бактеријата Listeria monocytogenes.

27

PRM1064

Listeria Identification (PALCAM) Agar Plate

Подлогата се препорачува за селективна изолација и идентификација на Listeria видови од клинички и неклинички примероци.

28

PRM081

MacConkey Agar Plate w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl

Подлога за селективна изолација и диференцијација на колиформи и други ентеропатогени.

,
29

PRMS007

MacConkey bujon

Подлога за селективно збогатување и енумерација на колиформи.

30

PRM118

Mannitol Salt Agar Plate

Подлога за селективна изолација на патогени staphylococci.

,
31

PRM173

Mueller Hinton Agar Plate

Подлога за испитување на осетливоста на микроорганизмите на антимикробни агенси.

,
32

PRM1084

Mueller Hinton Agar Plate No. 2

Подлога за испитување на осетливоста на микроорганизмите на антимикробни агенси со мало количество на тимин, тимидин, калциум и магнезиум.

,
33

PRM1084H

Mueller Hinton Agar Plate w/ Horse blood

Подлога за тестирање на антимикробната осетливост на захтевните организми (pneumococcus и други streptococci, Haemophilus spp. и Moraxella spp.), во согласност со упатствата на EUCAST.

,
34

PRM636

MYP Agar Plate

Подлогата се користи за изолација и идентификација на патогени Staphylococci и Bacillus видови.

35

PRM001

Nutrient Agar Plate

Подготвен за употреба Nutrient Agar Plate се препорачува како медиум за општа намена, што се употребува за култивација на широк спектар на микроорганизми.

,
36

PRM1454

Oxacillin Resistant Screening Agar Plate

Подлога за скрининг на микроорганизми резистентни на оксацилин.

,
37

PRM028

Peptone Water Medium

Подлогата е наменета за култивација на организми и како основа на подлога за тестирање на ферментацијата на јаглени хидрати.

,
38

PRM091

Plate Count Agar

Подлога за одредување на бројот на микроорганизми во храна, вода, отпадни води како и во клинички примероци.

,
39

PRM119

Pseudomonas Agar Plate (King I)

Подлогата се препорачува за детекција на производството на пиоцијанин кај Pseudomonas видови.

40

PRM085

Pseudomonas CN Agar Plate

Подлогата се препорачува за селективна изолација на Pseudomonas видови од примероци од храна и вода.

41

PRM962PH

R-2 A Agar Plate, PH

Оваа подлога се користи за одредување на бројот на хетерофилни микроорганизми во примероци од вода, со примена на подолг период на инкубација.

42

PRM1067

Sabouraud Chloramphenicol Agar Plate

Подлога препорачана за селективна култивација на квасец и мувла.

,
43

PRM063

Sabouraud Dextrose Agar Plate

Подлога за култивација на квасец, мувла и ацидурни бактерии.

,
44

PRM1067G

Sabouraud Dextrose Agar Plate w/Chloramphenicol and Gentamicin

Подлога за селективна култивација на квасец и мувла.

,
45

PRM062

Sabouraud Maltose Agar Plate

Подлога за размножување на мувла и квасец, особено паразитски габички одговорни за кожни лезии.

,
46

PRM1078

Salmonella Differential Agar Plate (RajHans)

Подлогата се препорачува за идентификација и диференцијација на Salmonella видови од членовите Enterobacteriace, особено Proteus видови.

47

PRM291

Schaedler Agar Plate

Подлога за енумерација на различни аеробни и анаеробни бактериски видови присутни во гастроинтестиналниот тракт.

,
48

PRM291B

Schaedler Agar Plate w/ Sheep Blood

Подлога за енумерација на различни аеробни и анаеробни бактериски видови присутни во гастроинтестиналниот тракт.

,
49

PRM052

Selenite F Broth

Се препорачува како подлога за збогатување и изолација на Salmonella spp. од примероци од фецес, урина и друг патоген материјал.

,
50

PRM073

Sheep Blood Agar Plate

Подлога за изолација и култивација на многу захтевни патогени микроорганизми, како што се Neisseria, стрептококи итн.

,
51

PRM099

Simmons Citrate Agar

Подлога за диференцијација на членови од фамилијата Enterobacteriaceae, врз основа на нивната способност да користат цитрат.

,
52

PRM612I

Slanetz & Bartley Agar Plate

Медиумот се препорачува за детекција и броење на фекални Streptococcus видови, со техника на мембранска филтрација.

53

PRM1032

SS Agar Plate (Salmonella Shigella Agar)

Подлога за диференцијација и селективна изолација на Salmonella и Shigella видови од патолошки примероци, примероци од храна итн.

,
54

PRM413

Thayer Martin Agar Plate w/VCNT

Подлога за селективна изолација на gonococci од патолошки примероци.

,
55

PRM021

Triple Sugar Iron Agar

Подлога за идентификација на Грам-негативни ентеробактерии врз основа на ферментација на декстроза, лактоза и сахароза и производство на сулфурводород.

,
56

PRM1591

Tryptone Bile Glucuronic Agar Plate

Подлога за детекција и енумерација на Escherichia coli во намирници, храна за животни и во вода.

57

PRM1214

Tryptone Soya Yeast Extract Agar Plate

Подлогата се препорачува за потврда на Listeria видови.

58

PRM112

Urea Agar (Christensen)

Подлога за детекција на производството на уреаза, особено од страна на соевите од родот Proteus.

,
59

PRM031I

XLD Modified Agar Plate

Селективна подлога за изолација и енумерација на Salmonella Typhi и други Salmonella видови.

60

PRM031

Xylose Lysine Deoxycholate Agar Plate

Селективна подлога за изолација и енумерација на Salmonella Typhi и други Salmonella видови.

,