Zaštita podataka o ličnosti i politika kolačića

Zaštita podataka o ličnosti i politika kolačića

1. Pregled
Promedia d.o.o. obrađuje vaše podatke prilikom posete ove internet stranice. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanje reklama u pretraživaču vašeg uređaja.

2. Poseta naše internet stranice
Svrha obrade podataka/ pravni osnov:
Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:
– IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
– datum i vreme pristupa,
– ime i URL preuzete datoteke,
– internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
– pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.
Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:
– obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
– obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,
– procena bezbednosti i stabilnosti sistema.
Ukoliko ste u vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, ovu funkciju koristimo kako bismo vam ponudili individualne usluge na osnovu vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže prodavnice). Podatke o vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.
Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.
Primaoci/ kategorije primaoca:
Ove podatke ne prenosimo trećim licima.
Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:
Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

3. Kontakt obrazac / kontakt putem e-maila / telefonski poziv
Svrha obrade podataka/ pravni osnov:
Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, postupamo poverljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili kao korisnika naše internet stranice.
Ako učestvujete u nekoj od naših anketa, takvo učestvovanje je dobrovoljno. Kod anonimnih anketa ne čuvamo podatke koji omogućavaju da zaključimo ko je učesnik ankete. Čuvamo samo datum i vreme vašeg učešća. Svaki lični podatak koji ste nam dali putem ankete smatramo dobrovoljno datim i čuvamo ih u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Molimo vas da u slobodna polja ne unosite imena ili slične podatke, što bi nam omogućilo da zaključimo o kome se radi bilo da je reč o vama ili drugim licima. U slučaju da ste dali saglasnost za sprovođenje ankete, pravni osnov za obradu podataka se zasniva na vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Detalji o obradi podataka u vezi anketa su regulisani pravilima zaštite podataka svake pojedinačne ankete.
Primaoci/ kategorije primaoca:
Dobijeni podaci koriste se samo za naše potrebe, ne prosleđujemo te podatke trećim licima, osim ako ste nam za to dali izričitu saglasnost.
Rok čuvanja/ kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:
Sve lične podatke koje nam dostavite (sugestije, pohvale ili kritike, prijave za posao) preko ove internet stranice ili putem e-maila, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od 90 dana nakon davanja konačnog odgovora.

4. Obrada podataka poslovnih partnera
Naredne napomene u vezi obrade podataka važe za vas ukoliko ste nas kontaktirali, ukoliko sa nama vodite pregovore u cilju zaključenja ugovora i/ili imate već zaključen ugovor sa nama i ukoliko se u vezi s tim obrađuju podaci o ličnosti.
Koji podaci se u pojedinačnom slučaju obrađuju, zavisi pre svega od ugovorenih usluga, iz tog razloga neće svi delovi ovog odeljka biti relevantni za vas.
Na koji način prikupljamo vaše podatke i koje kategorije podataka obrađujemo?
Podatke generalno prikupljamo direktno od vas.
Međutim, podatke možemo prikupiti i od drugih kompanija, državnih organa ili trećih lica, npr. kreditni biro, poreska uprava, APR i sl.
Možemo obrađivati sledeći podaci o ličnosti: lični podaci (npr. ime i prezime, adresa i ostali kontakt podaci, datum i mesto rođenja, kao i državljanstvo), podaci legitimacije i autentifikacije (npr. izvod iz privrednog registra, podaci iz lične karte, primer potpisa), podaci u vezi našeg poslovnog odnosa (npr. podaci o plaćanju, podaci o nalozima), podaci o bonitetu, podaci o strukturi kompanije i vlasničkoj strukturi, fotografije i video snimci (npr. prilikom isporuke robe), kao i drugi podaci slični sa gore navedenim kategorijama podataka.
Uvek imate izbor, da odlučite da li ćete da komunicirate sa nama putem e-maila ili putem pošte.
Svrha i pravni osnova obrade podataka
Obrada u svrhu ispunjenja ugovornih obaveza (član 12, stav 1, tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)
Podaci se obrađuju radi pripreme zaključenja ugovora, koja prethodi ugovorom odnosu kao i u svrhu ispunjavanja obaveza nakon zaključenja ugovora.
Obrada u svrhu ispunjenja zakonske obaveza (član 12, stav 1, tačka 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)
Svrha obrade podataka proizilazi, u zavisnosti od pojedinačnog slučaja, iz zakonskih propisa. Tako na primer, podaci se obrađuju u svrhu ispunjenja obaveza čuvanja dokumentacije i u vezi identifikacije, npr. na osnovu propisa za sprečavanje pranja novca, na osnovu poreske kontrole i prijave i obrade podataka u okviru upita državnih organa.
Obrada u svrhu ispunjenja legitimnih interesa (član 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)
Može da dođe do potrebe da se lični podaci, koje ste stavili na raspolaganje, obrađuju u okvirima koji prevazilaze prvobitno ispunjenje ugovora. Naši legitimni interesi za takvu obradu su izbor odgovarajućeg poslovnog partnera, ispunjenje pravnih zahteva, otklanjanje zahteva za odgovornost, kontrola pristupa, razjašnjavanje mogućih prekršaja, sprečavanje krivičnih dela i obrada šteta, koje su nastale na osnovu ugovornog odnosa.
U slučaju zaključenja ugovora, u svrhu ispunjenja gore navedenih legitimnih interesa, u pojedinačnim slučajevima, prikupljamo podatke o vašem bonitetu preko kreditnog biroa. Podatke o bonitetu, koje smo dobili od kreditnog biroa, obrađujemo u svrhu provere vaše kreditne sposobnosti. Kreditni biro čuva podatke, koje npr. dobijaju od banaka ili kompanija. U te podatke spadaju pre svega, prezime, ime, datum rođenja, adrese i informacije o istoriji plaćanja. Informacije o sačuvanim podacima koji se odnose na vas možete dobiti direktno od kreditnog biroa.
Ko ima pristup vašim podacima?
Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori kojima su isti neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza ili u svrhu ispunjenja legitimnih interesa. U okviru ugovornog odnosa, angažujemo i druge pružaoce usluga, koji mogu da dobiju pristup vašim ličnim podacima. Pridržavanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti se u ovim slučajevima obezbeđuje ugovorom.
Koliko dugo čuvamo vaše podatke?
Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.
Da li ste u obavezi da nam dostavite vaše podatke?
U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite one lične podatke, koji su neophodni za započinjanje, sprovođenje i okončavanje ugovornog odnosa i za ispunjenje obaveza koje su povezane sa tim, kao i za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu ili imamo pravo na osnovu legitimnih interesa. Bez tih podataka, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa vama.
Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?
Imate pravo, da na zahtev i besplatno dobijete informacije o vašim podacima koje obrađujemo. Dodatno, u skladu sa zakonskim uslovima, imate pravo na ispravku i brisanje vaših podataka, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na ograničenje obrade. Ukoliko obradu vaših ličnih podataka vršimo na osnovu saglasnosti, u svako doba imate pravo da tu saglasnost opozovete. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Molimo vas da se u navedenim slučajevima obratite pisanim putem ili e-mailom na dole navedenu adresu našeg lica zaduženog za zaštitu podataka. Dodatno, ukoliko niste saglasni sa obradom vaših ličnih podataka, imate mogućnost da podnesete pritužbu državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).
Odgovorno lice (rukovalac)

Ova pravila o zaštiti ličnih podataka se odnose na internet stranicu www.proready.rs, a odgovorno lice za obradu vaših podataka odnosno rukovalac podataka je kompanija, sa kojom ste planirali ili imate poslovni odnos, a u ovom slučaju je to Promedia d.o.o., Kralja Petra I 114, 23300 Kikinda, office@promedia.rs

Imate li dodatnih pitanja?

Na raspolaganju vam stoji i naše lice zaduženo za zaštitu ličnih podataka i to na sledećoj adresi:
Ivana Stojković, menadžer pravnih poslova, Promedia d.o.o. Kikinda, Kralja Petra I 114, 23000 Kikinda, e-mail: ivana.stojkovic@promedia.rs

5. Prisustvo na internetu i optimizacija internet stranice
5.1 Kolačići – Opšte informacije
Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6), Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Smatramo da je interes za optimizacijom naše internet stranice opravdan u smislu gore pomenute odredbe. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa vašim identitetom. S jedne strane, korišćenje kolačića služi da vam poseta internet stranici bude prijatnija. Na primer, mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.
S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremena. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite vaš pretraživač tako da se na vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.
Za detaljnije informacije o kolačićima koje koristimo (tip, rok čuvanja, mogućnost prigovora) možete pronaći u odeljku pravila o kolačićima.

5.2 Google analitika
Svrha obrade podataka/ pravni osnov:
Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics – uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. („Google“), a u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitimni interes proističe iz opisane svrhe. U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:
– tip/verzija pretraživača,
– operativni sistem koji se koristi,
– referrer URL (prethodno posećena stranica),
– hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),
– vreme upita servera.
Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje).
Instalaciju kolačića možete da sprečite u podešavanjima pretraživača. Međutim, napominjemo da u tom slučaju ne mogu u potpunosti da se koriste sve funkcije ove stranice. Dodatno, možete da sprečite prikupljanje podataka od strane kolačića, a koji se odnose na vaše korišćenje stranice (uključujući vašu IP adresu) i obradu tih podataka od strane Google-a, tako što ćete preuzeti i instalirati Browser-Add-on. Alternativno ili kao dodatak Browser-Add-u, posebno za pretraživače na mobilnim uređajima, možete sprečiti prikupljanje podataka od strane Google Analytics klikom na ovaj link. Izborom ove opcije biće postavljen opt-out-kolačić za isključivanje, koji će sprečiti nadalje prikupljanje vaših podataka prilikom posete ove internet stranice. Opt-out-kolačić važi samo za pretraživač gde je instaliran i samo za našu stranicu i biće sačuvan na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće u tom pretraživaču, morate ponovo da podesite opt-out-kolačić. Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics.
Primaoci/ kategorije primaoca:
Informacije prikupljene putem kolačića se šalju na Google server u SAD i tamo se čuvaju. Ni pod kojim uslovima vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a. Ove informacije se mogu preneti na treće strane u slučaju zakonske obaveze ili ako treće lice obrađuje ove podatke po nalogu.
Rok čuvanja / kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka:
Nakon anonimizacije IP adrese, više se ne može utvrditi vaš identitet. Statistički obrađeni podaci se brišu u Google analitici nakon 14 meseci. U generisanim izveštajima Google analitike više ne postoji lična referenca.

6. Vaša prava
6.1 Pregled
Pored prava na opoziv vaše saglasnosti, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, imate sledeća prava:
– pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje obrađujemo, u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
– pravo na ispravku netačnih ili nepotpunih podataka, u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
– pravo na brisanje vaših sačuvanih podataka, u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
– pravo na ograničenje obrade podataka, u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
– pravo na prenosivost podataka, u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,
– pravo na prigovor, u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6.2 Pravo na informisanje u skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
U skladu sa članom 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da od nas besplatno zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije:
– o svrsi obrade;
– o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
– o primaocima ili vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
– o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
– o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;o pravu da se podnese pritužba državnom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);o izvoru podataka o ličnosti (dostupne informacije), ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose (od vas);o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38 stav 1 i 4 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose (po vas).
Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos, u skladu sa članom 65 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6.3 Pravo na ispravku u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Imate pravo da zahtevate da se vaši netačni podaci o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja, isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

6.4 Pravo na brisanje u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Imate pravo da zahtevate da se vaši podaci o ličnosti izbrišu sa naše strane u sledećim slučajevima:
– podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
– vi ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
– kada podnesete prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 ili 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
– podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
– podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza;
– podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva iz člana 16, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ako smo javno objavili podatke o ličnosti, i ako smo dužni da izbrišemo podatke, mi ćemo preduzeti sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima snošenja troškova njihove upotrebe, u cilju obaveštavanja drugih rukovaoca koji te podatke obrađuju, da ste podneli zahtev za brisanje svih kopija podataka i upućivanja, odnosno elektronskih veza prema tim podacima.

6.5 Pravo na ograničavanje obrade u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
– osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
– obrada je nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
– rukovaocu (nama) više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su vama potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili
– ste vi podneli prigovor na obradu u skladu sa članom 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca (nas) preteže nad vašim interesima.

6.6 Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
Imate pravo da vaše podatke o ličnosti, koje ste nam prethodno dostavili, primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:
– obrada je zasnovana na pristanku u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 1) ili članom 17 stav 2, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu ugovora, u skladu sa članom 12 stav, 1 tačka 2) istog Zakona;obrada se vrši automatizovano.
Ovo pravo obuhvata i pravo da vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu direktno sa naše strane, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo.

6.7 Pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnostiPod uslovima iz člana 37, stav 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada podataka može biti predmet prigovora iz razloga koji zavise od vaše konkretne situacije.
Navedeno opšte pravo prigovora se odnosi na sve svrhe obrade opisane u ovim pravilima o zaštiti podataka, koja se obrađuju na osnovu člana 12 stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Za razliku od prava na prigovor na obradu podataka u komercijalne svrhe (pogledaj tačku 6), mi smo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u obavezi da primenjujemo takvo opšte pravo na prigovor samo ako su razlozi za to od velikog značaja, na primer, potencijalna opasnost po život ili zdravlje. Osim toga, imate mogućnost da se obratite državnom organu nadležnom za zaštitu podataka o ličnosti ili licu zaduženom za zaštitu podataka kod rukovaoca podataka.

Vaša saglasnost se odnosi na sledeće domene: www.proready.rs