Proizvodi

RAZLIVENE HRANLJIVE PODLOGE U PETRI POSUDAMA

Naš proizvodni program je kreiran tako da kroz ponudu opštih, selektivnih i hromogenih gotovih hranljivih medijuma može zadovoljiti potrebe kliničkih laboratorija, laboratorija za analizu kvaliteta namirnica i voda kao i potrebe farmaceutske  industrije.

  • Proizvodimo opšte, selektivne i hromogene podloge
  • Dimenzije ploča: 55 mm i 90 mm
  • 10 komada podloga u primarnom pakovanju
  • Finalna pakovanja proizvoda su od 20, 60 ili 240 komada, za ploče veličine 90mm i pakovanja od 40 komada, za ploče veličine 55mm.

RAZLIVENE HRANLJIVE PODLOGE U EPRUVETAMA I BOCAMA

ProMedia u svom proizvodnom programu nudi veliki izbor hranljivih podloga u epruvetama i bocama, namenjenih  svim  potrebama mikrobioloških ispitivanja.

RB REF Naziv proizvoda Oznaka
1
PRM043
Baird Parker Agar Plate
Preporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija roda Staphylococcus iz hrane i drugih uzoraka
2
PRM493I
Bile Esculin Azide Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
3
PRM016
Brilliant Green Agar Plate
Brilijant zeleni agar (modifikovani) se preporučuje za selektivnu izolaciju Salmonella vrsta, osim Salmonella Typhi
4
PRM1494I
Buffered Peptone Water
Podloga za predobogaćenje oštećenih Salmonella vrsta iz uzoraka hrane pre selektivnog obogaćenja i izolacije.
5
PRM994
Campylobacter Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
6
PRM024
Cetrimide Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka
7
PRM103
Chocolate Agar Plate
Podloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekcije
8
PRM103B
Chocolate Bacitracin Agar Plate
Podloga za izolaciju Haemophilus vrsta iz različitih kliničkih uzoraka.
9
PRM1297A
Chromogenic Candida Agar Plate
Za brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture.
10
PRM1991I
Chromogenic Coliform Agar Plate (CCA)
Podloga se preporučuje za određivanje Escerichia coli i koliforma u uzorcima vode.
11
PRM1840
Chromogenic Strep B Selective Agar Plate
Podloga je preporučena za selektivnu izolaciju Streptokoka grupe B
12
PRM1418
Chromogenic UTI Agar Plate
Podloga za identifikaciju, diferencijaciju i potvrdu enteričnih bakterija iz uzoraka kao što je urin, koji mogu da sadrže veliki broj Proteus vrsta, kao i potencijalno patogene Gram-pozitivne organizme
13
PRM144B
Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate
Podloga za izolaciju i kultivaciju visoko zahtevnih mikroorganizama
14
PRM188
Dermatophyte Test Medium (D.T.M.) Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju dermatofita
15
PRM1129
Dichloran Glycerol Medium Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju kserofilnih plesni iz uzoraka hrane
16
PRM1881
Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju gljivica-kvasaca i plesni u pokvarenoj hrani.
17
PRM029
Endo Agar Plate
Selektivna podloga koja se preporučuje za potvrdu pretpostavke prisustva koliformnih bakterija
18
PRM430
Fluid Thioglycollate Medium
Podloga za selektivnu izolaciju gonococci iz patoloških uzoraka
19
PRM430
Fluid Thioglycollate Medium
Podloga za kultivaciju anaeroba, mikroaerofila i aerobnih mikroorganizama, a preporučuje se i za testove sterilnosti
20
PRM2062I
HiCrome Cronobacter Isolation Agar (CCI Agar)
Podloga se preporučuje za izolaciju i identifikaciju Cronobacter sakazakii u uzorcima hrane
21
PRV081
HiVeg MacConkey Agar Plate
Podloga za izolaciju i oporavak Enterobacteriaceae i odgovarajućih enteričnih Gram-negativnih bacila
22
PRV173
HiVeg Mueller Hinton Agar Plate
Podloga za kultivaciju Neisseria i određivanje osetljivosti mikroorganizama na antimikrobne agense
23
PRM1540
Listeria ALOA Agar Plate
Podlogu preporučuje ISO Committee za selektivnu i diferencijalnu izolaciju bakterije Listeria monocytogenes
24
PRM1064
Listeria Identification (PALCAM) Agar Plate
Podloga se preporučuje za selektivnu izolaciju i identifikaciju Listeria vrsta iz kliničkih i nekliničkih uzoraka.
25
PRM1145
Listeria Oxford Agar Plate
Podloga se preporučuje za izolaciju Listeria vrsta iz patoloških uzoraka.
26
PRM081
MacConkey Agar Plate w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl
Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju koliforma i drugih enteropatogena
27
PRMS007
MacConkey bujon
Podloga za selektivno obogaćenje i enumeraciju koliforma
28
PRM118
Mannitol Salt Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju patogenih staphylococci
29
PRM173
Mueller Hinton Agar Plate
Podloga za ispitivanje osetljivosti mikroorganizama na antimikrobne agense.
30
PRM1084
Mueller Hinton Agar Plate No. 2
Podloga za ispitivanje osetljivosti mikroorganizama na antimikrobne agense sa niskim sadržajem timina, timidina, kalcijuma i magnezijuma
31
PRM1084H
Mueller Hinton Agar Plate w/ Horse blood
Podloga za testiranje antimikrobne osetljivosti zahtevnih organizama (pneumococcusa i drugih streptococci, Haemophilus spp. i Moraxella spp.) u skladu sa smernicama EUCAST-a
32
PRM636
MYP Agar Plate
Podloga se koristi za izolaciju i identifikaciju patogenih Staphylococci i Bacillus vrsta
33
PRM001
Nutrient Agar Plate
Podloga za kultivaciju širokog spektra mikroorganizama
34
PRMS091
PCA Agar Plate
Podloga za određivanje broja mikroorganizama u hrani, vodi, otpadnim vodama
35
PRM028
Peptone Water Medium
Podloga je namenjena za gajenje organizama i kao osnova podloga za testiranje fermentacije ugljenih hidrata
36
PRM837I
Perfringens Agar Plate
Podloga se preporučuje za enumeraciju Clostridium perfringens iz uzoraka hrane
37
PRM091
Plate Count Agar
Podloga za određivanje broja mikroorganizama u hrani, vodi, otpadnim vodama kao i u kliničkim uzorcima
38
PRM119
Pseudomonas Agar Plate (King I)
Podloga se preporučuje za detekciju produkcije piocijanina Pseudomonas vrsta
39
PRM085
Pseudomonas CN Agar Plate
Podloga se preporučuje za selektivnu izolaciju vrsta Pseudomonas iz uzoraka hrane i vode.
40
PRM962
R-2 A Agar Plate
Ova podloga se koristi za određivanje broja heterofilnih mikroorganizama u uzorcima vode primenom dužeg perioda inkubacije
41
PRM962PH
R-2 A Agar Plate, PH
Ova podloga se koristi za određivanje broja heterofilnih mikroorganizama u uzorcima vode primenom dužeg perioda inkubacije
42
PRM1067
Sabouraud Chloramphenicol Agar Plate
Podloga preporučena za selektivnu kultivaciju kvasaca i plesni
43
PRM063
Sabouraud Dextrose Agar Plate
Podloga za kultivaciju kvasaca, plesni i acidodurnih bakterija
44
PRM664
Sabouraud Dextrose Agar Plate w/Chloramphenicol (50mg/L) and Cycloheximide (500mg/L)
Podloga za selektivnu izolaciju i kultivaciju gljivica
45
PRM1067G
Sabouraud Dextrose Agar Plate w/Chloramphenicol and Gentamicin
Podloga za selektivnu kultivaciju kvasca i plesni
46
PRM1078
Salmonella Differential Agar Plate (RajHans)
Podloga se preporučuje za identifikaciju i diferencijaciju Salmonella vrsta od članova Enterobacteriace, posebno Proteus vrsta
47
PRM291B
Schaedler Agar Plate w/ Sheep Blood
Podloga za enumeraciju različitih aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta prisutnih u gastrointestilnom traktu
48
PRM052
Selenite F Broth
Preporučuje se kao podloga za obogaćivanje i izolaciju Salmonella spp. iz uzoraka fecesa, urina i drugog patogenog materijala
49
PRM612I
Slanetz & Bartley Agar Plate
Medijum se preporučuje za detekciju i brojanje fekalnih Streptococcus vrsta tehnikom membranske filtracije.
50
PRM1691
Soyabean Casein Digest Agar Plate w/ LTHTh
Podloga se koristi za određivanje efikasnosti sanitizacije kontejnera, površine opreme, a takođe se može koristiti i za enumeraciju mikroogranizama u proizvodima nerastvorljivim u vodi i lipidnim proizvodima koji sadrže konzervanse ili antimirobne agense
51
PRM290
Soyabean Casein Digest Medium Agar Plate
Podloga za kultivaciju širokog spektra mikroorganizama i za testiranje sterilnosti u farmaceutskim procedurama.
52
PRM1032
SS Agar Plate (Salmonella Shigella Agar)
Podloga za diferencijaciju i selektivnu izolaciju vrsta Salmonella i Shigella iz patoloških uzoraka, uzoraka hrane itd.
53
PRM413
Thayer Martin Agar Plate w/VCNT
Podloga za selektivnu izolaciju gonococci iz patoloških uzoraka
54
PRM313
Todd Hewitt Broth w/CNA
Podloga za kultivaciju hemolitičkih Streptokoka grupe A pri njihovoj serološkoj tipizaciji
55
PRM1591
Tryptone Bile Glucuronic Agar Plate
Podloga za detekciju i enumeraciju Escherichia coli u namirnicama, hrani za životinje i u vodi
56
PRM1214
Tryptone Soya Yeast Extract Agar Plate
Podloga se preporučuje za potvrdu Listeria vrsta
57
PRM031I
XLD Modified Agar Plate
Selektivna podloga za izolaciju i enumeraciju Salmonella Typhi i drugih Salmonella vrsta
58
PRM843
Yersinia Selective Agar Plate (CIN)
Podloga preporučena za selektivnu izolaciju i enumeraciju Yersinia enterocolitica iz kliničkih uzoraka i uzoraka hrane