Proizvodi

RAZLIVENE HRANLJIVE PODLOGE U PETRI POSUDAMA

Naš proizvodni program je kreiran tako da kroz ponudu opštih, selektivnih i hromogenih gotovih hranljivih medijuma može zadovoljiti potrebe kliničkih laboratorija, laboratorija za analizu kvaliteta namirnica i voda kao i potrebe farmaceutske  industrije.

  • Proizvodimo opšte, selektivne i hromogene podloge
  • Dimenzije ploča: 55 mm i 90 mm
  • 10 komada podloga u primarnom pakovanju
  • Finalna pakovanja proizvoda su od 20, 60 ili 240 komada, za ploče veličine 90mm i pakovanja od 50 komada, za ploče veličine 55mm.

RAZLIVENE HRANLJIVE PODLOGE U EPRUVETAMA I BOCAMA

ProMedia u svom proizvodnom programu nudi veliki izbor hranljivih podloga u epruvetama i bocama, namenjenih  svim  potrebama mikrobioloških ispitivanja.1

PRM043

Baird Parker Agar Plate

Preporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija roda Staphylococcus iz hrane i drugih uzoraka

,
2

PRM493

Bile Esculin Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka

,
3

PRM493I

Bile Esculin Azide Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka

4

PRM211

Brain Heart Infusion Agar Plate

Podloga za kultivaciju zahtevnih patogenih bakterija, kvasaca i plesni

,
5

PRM210

Brain Heart Infusion Broth

Podloga namenjena za umnožavanje zahtevnih patogenih koka (cocci) i drugih mikroorganizama koji su blisko povezani sa radom na krvnim kulturama i pridruženim patološkim ispitivanjima

,
6

PRM016

Brilliant Green Agar Plate

Brilijant zeleni agar (modifikovani) se preporučuje za selektivnu izolaciju Salmonella vrsta, osim Salmonella Typhi

7

PRM074

Brucella Agar Plate

Podloga za obogaćivanje, izolaciju i kultivaciju vrste Brucella iz kliničkih uzoraka

,
8

PRM1494I

Buffered Peptone Water

Podloga za predobogaćenje oštećenih Salmonella vrsta iz uzoraka hrane pre selektivnog obogaćenja i izolacije.

9

PRM994

Campylobacter Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka

,
10

PRM887

Campylobacter CCDA Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Campylobacter vrsta

,
11

PRM994B

Campylobacter Skirrow Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka

,
12

PRM024

Cetrimide Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka

,
13

PRM103

Chocolate Agar Plate

Podloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekcije

,
14

PRM103B

Chocolate Bacitracin Agar Plate

Podloga za izolaciju Haemophilus vrsta iz različitih kliničkih uzoraka

,
15

PRM1297A

Chromogenic Candida Agar Plate

Za brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture.

,
16

PRM1991I

Chromogenic Coliform Agar Plate (CCA)

Podloga se preporučuje za određivanje Escerichia coli i koliforma u uzorcima vode.

17

PRM1574

Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate

Podloga za izolaciju i diferencijaciju Escherichia coli O157:H7

,
18

PRM1829

Chromogenic ESBL Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju beta-laktamaza produkujućih Enterobacteriaeceae proširenog spektra

,
19

PRM1831

Chromogenic KPC Agar Plate

Podloga za detekciju Gram-negativnih bakterija sa smanjenom osetljivošću na karbapeneme

,
20

PRM1674

Chromogenic MeReSa Agar Plate

Podloga za izolaciju i selektivnu identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA) iz kliničkih uzoraka

,
21

PRM1974

Chromogenic Rapid MRSA Agar Plate

Podloga za brzu izolaciju i identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA)

,
22

PRM1393

Chromogenic Salmonella Agar Plate

Podloga za identifikaciju i diferencijaciju Salmonella spp. od bliskih vrsta kao što su Citrobacter spp. iz vode i kliničkih uzoraka

,
23

PRM1931

Chromogenic Staph Selective Agar Plate

Podloga za izolaciju i enumeraciju Staphylococcus aureus

,
24

PRM1840

Chromogenic Strep B Selective Agar Plate

Podloga je preporučena za selektivnu izolaciju Streptokoka grupe B

,
25

PRM1418

Chromogenic UTI Agar Plate

Podloga za identifikaciju, diferencijaciju i potvrdu enteričnih bakterija iz uzoraka kao što je urin, koji mogu da sadrže veliki broj Proteus vrsta, kao i potencijalno patogene Gram-pozitivne organizme

,
26

PRM1682

Chromogenic Vibrio Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Vibrio vrsta

,
27

PRM1830

Chromogenic VRE Agar Plate

Podloga za identifikaciju vankomicin rezistentnih enterococci (VRE) iz kliničih uzoraka

,
28

PRM792

CLED Agar Plate w/ Bromothymol Blue

Podloga za izolaciju, enumeraciju i identifikaciju urinarnih patogena na osnovu njihove sposobnosti fermanatcije laktoze

,
29

PRM836

Clostridium Difficile Agar Plate

Koristi se za kultivaciju Clostridium Difficile iz hrane i određenih patoloških uzoraka

,
30

PRM560

CNA Agar Plate with 5% Sheep Blood

Koristi se za selektivnu izolaciju patogenih Gram-pozitivnih koka iz kliničkih i nekliničkih uzoraka

,
31

PRM144B

Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate

Podloga za izolaciju i kultivaciju visoko zahtevnih mikroorganizama

,
32

PRM144

Columbia Agar Plate

Podloga za izolaciju i kultivaciju cocci bakterija – Staphylococcus spp. i Streptoccocus spp.

,
33

PRM188

Dermatophyte Test Medium (D.T.M.) Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju dermatofita

,
34

PRM1129

Dichloran Glycerol Medium Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju kserofilnih plesni iz uzoraka hrane

35

PRM1881

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju gljivica-kvasaca i plesni u pokvarenoj hrani.

36

PRM317

EMB Agar Plate

Podloga za izolaciju i diferencijaciju Gram-negativnih enteričnih bakterija iz kliničkih i nekliničkih uzoraka

,
37

PRM029

Endo Agar Plate

Selektivna podloga koja se preporučuje za potvrdu pretpostavke prisustva koliformnih bakterija

,
38

PRM430

Fluid Thioglycollate Medium

Podloga za kultivaciju anaeroba, mikroaerofila i aerobnih mikroorganizama, a preporučuje se i za testove sterilnosti

,
39

PRM1259

Haemophilus Test Medium Agar Plate

Podloga za testiranje osetljivosti Haemophilus influenza

,
40

PRM467

Hektoen Enteric Agar Plate

Podloga za diferencijaciju i selektivnu izolaciju Salmonella spp. i Shigella spp. iz enteropatogenih uzoraka

,
41

PRM2062I

HiCrome Cronobacter Isolation Agar (CCI Agar)

Podloga se preporučuje za izolaciju i identifikaciju Cronobacter sakazakii u uzorcima hrane

42

PRV081

HiVeg MacConkey Agar Plate

Podloga za izolaciju i oporavak Enterobacteriaceae i odgovarajućih enteričnih Gram-negativnih bacila

,
43

PRV173

HiVeg Mueller Hinton Agar Plate

Podloga za kultivaciju Neisseria i određivanje osetljivosti mikroorganizama na antimikrobne agense

,
44

PRM078

Kligler Iron Agar

Diferencijalna podloga za identifikaciju Gram-negativnih enteričnih bakterija na osnovu njihove sposobnosti da fermentuju laktozu i dekstrozu i da stvaraju vodonik sufid

,
45

PRM162

L.J. Medium

Podloga za izolaciju i kultivaciju vrsta Mycobacterium

,
46

PRM1540

Listeria ALOA Agar Plate

Podlogu preporučuje ISO Committee za selektivnu i diferencijalnu izolaciju bakterije Listeria monocytogenes

47

PRM1064

Listeria Identification (PALCAM) Agar Plate

Podloga se preporučuje za selektivnu izolaciju i identifikaciju Listeria vrsta iz kliničkih i nekliničkih uzoraka.

48

PRM1145

Listeria Oxford Agar Plate

Podloga se preporučuje za izolaciju Listeria vrsta iz patoloških uzoraka.

49

PRM081

MacConkey Agar Plate w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl

Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju koliforma i drugih enteropatogena

,
50

PRMS007

MacConkey bujon

Podloga za selektivno obogaćenje i enumeraciju koliforma

51

PRM298I

MacConkey Sorbitol Agar Plate

Podloga preporučena za selektivnu izolaciju i identifikaciju enteropatogene Escherichia coli O157:H7

,
52

PRM118

Mannitol Salt Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju patogenih staphylococci

,
53

PRM260

Motility Test Medium

Podloga za detekciju bakterijske pokretljivosti

,
54

PRM173

Mueller Hinton Agar Plate

Podloga za ispitivanje osetljivosti mikroorganizama na antimikrobne agense.

,
55

PRM1084

Mueller Hinton Agar Plate No. 2

Podloga za ispitivanje osetljivosti mikroorganizama na antimikrobne agense sa niskim sadržajem timina, timidina, kalcijuma i magnezijuma

,
56

PRM1806

Mueller Hinton Agar Plate w/ 5% Sheep Blood

Podloga za testiranje antimikrobne osetljivosti kliničkih izolata patogena disk-difuzionom metodom prema Kirby-Bauer-u

,
57

PRM1084H

Mueller Hinton Agar Plate w/ Horse blood

Podloga za testiranje antimikrobne osetljivosti zahtevnih organizama (pneumococcusa i drugih streptococci, Haemophilus spp. i Moraxella spp.) u skladu sa smernicama EUCAST-a

,
58

PRM636

MYP Agar Plate

Podloga se koristi za izolaciju i identifikaciju patogenih Staphylococci i Bacillus vrsta

59

PRM001

Nutrient Agar Plate

Podloga za kultivaciju širokog spektra mikroorganizama

,
60

PRM1454

Oxacillin Resistant Screening Agar Plate

Podloga za skrining oksacilin rezistentnih mikroorganizama

,
61

PRMS091

PCA Agar Plate

Podloga za određivanje broja mikroorganizama u hrani, vodi, otpadnim vodama

62

PRM028

Peptone Water Medium

Podloga je namenjena za gajenje organizama i kao osnova podloga za testiranje fermentacije ugljenih hidrata

,
63

PRM837I

Perfringens Agar Plate

Podloga se preporučuje za enumeraciju Clostridium perfringens iz uzoraka hrane

64

PRM091

Plate Count Agar

Podloga za određivanje broja mikroorganizama u hrani, vodi, otpadnim vodama kao i u kliničkim uzorcima

,
65

PRM119

Pseudomonas Agar Plate (King I)

Podloga se preporučuje za detekciju produkcije piocijanina Pseudomonas vrsta

66

PRM085

Pseudomonas CN Agar Plate

Podloga se preporučuje za selektivnu izolaciju vrsta Pseudomonas iz uzoraka hrane i vode.

67

PRM962

R-2 A Agar Plate

Ova podloga se koristi za određivanje broja heterofilnih mikroorganizama u uzorcima vode primenom dužeg perioda inkubacije

68

PRM962PH

R-2 A Agar Plate, PH

Ova podloga se koristi za određivanje broja heterofilnih mikroorganizama u uzorcima vode primenom dužeg perioda inkubacije

69

PRM1067

Sabouraud Chloramphenicol Agar Plate

Podloga preporučena za selektivnu kultivaciju kvasaca i plesni

,
70

PRM063

Sabouraud Dextrose Agar Plate

Podloga za kultivaciju kvasaca, plesni i acidodurnih bakterija

,
71

PRM664

Sabouraud Dextrose Agar Plate w/Chloramphenicol (50mg/L) and Cycloheximide (500mg/L)

Podloga za selektivnu izolaciju i kultivaciju gljivica

,
72

PRM1067G

Sabouraud Dextrose Agar Plate w/Chloramphenicol and Gentamicin

Podloga za selektivnu kultivaciju kvasca i plesni

,
73

PRM062

Sabouraud Maltose Agar Plate

Podloga za propagaciju plesni i kvasaca, posebno parazitskih gljivica odgovornih za kožne lezije

,
74

PRM1078

Salmonella Differential Agar Plate (RajHans)

Podloga se preporučuje za identifikaciju i diferencijaciju Salmonella vrsta od članova Enterobacteriace, posebno Proteus vrsta

75

PRM291

Schaedler Agar Plate

Podloga za enumeraciju različitih aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta prisutnih u gastrointestilnom traktu

,
76

PRM291H

Schaedler Agar Plate w/ Horse Blood

Podloga za enumeraciju različitih aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta prisutnih u gastrointestilnom traktu

,
77

PRM291B

Schaedler Agar Plate w/ Sheep Blood

Podloga za enumeraciju različitih aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta prisutnih u gastrointestilnom traktu

,
78

PRM052

Selenite F Broth

Preporučuje se kao podloga za obogaćivanje i izolaciju Salmonella spp. iz uzoraka fecesa, urina i drugog patogenog materijala

,
79

PRM073

Sheep Blood Agar Plate

Podloga za izolaciju i kultivaciju visoko zahtevnih patogenih mikroorganizama kao što su Neisseria, streptokoke itd

,
80

PRM181

SIM Medium

Podloga za diferencijaciju enterobakterija na osnovu produkcije vodonik sulfida, stvaranja indola i pokretljivosti ćelija

,
81

PRM099

Simmons Citrate Agar

Podloga za diferencijaciju članova familije Enterobacteriaceae na osnovu njihove sposobnosti da koriste citrat

,
82

PRM612I

Slanetz & Bartley Agar Plate

Medijum se preporučuje za detekciju i brojanje fekalnih Streptococcus vrsta tehnikom membranske filtracije.

83

PRM1691

Soyabean Casein Digest Agar Plate w/ LTHTh

Podloga se koristi za određivanje efikasnosti sanitizacije kontejnera, površine opreme, a takođe se može koristiti i za enumeraciju mikroogranizama u proizvodima nerastvorljivim u vodi i lipidnim proizvodima koji sadrže konzervanse ili antimirobne agense

84

PRM290

Soyabean Casein Digest Medium Agar Plate

Podloga za kultivaciju širokog spektra mikroorganizama i za testiranje sterilnosti u farmaceutskim procedurama.

,
85

PRM1032

SS Agar Plate (Salmonella Shigella Agar)

Podloga za diferencijaciju i selektivnu izolaciju vrsta Salmonella i Shigella iz patoloških uzoraka, uzoraka hrane itd.

,
86

PRM189

TCBS Agar Plate

Podloga za selektivnu izolaciju i kultivaciju Vibrio cholerae i drugih enteropatogenih Vibrio vrsta koje izazivaju trovanja hranom

,
87

PRM413

Thayer Martin Agar Plate w/VCNT

Podloga za selektivnu izolaciju gonococci iz patoloških uzoraka

,
88

PRM313

Todd Hewitt Broth w/CNA

Podloga za kultivaciju hemolitičkih Streptokoka grupe A pri njihovoj serološkoj tipizaciji

,
89

PRM021

Triple Sugar Iron Agar

Podloga za identifikaciju Gram-negativnih enterobakterija na osnovu fermentacije dektroze, laktoze i saharoze i proizvodnje vodonik sulfida

,
90

PRM1591

Tryptone Bile Glucuronic Agar Plate

Podloga za detekciju i enumeraciju Escherichia coli u namirnicama, hrani za životinje i u vodi

91

PRM1214

Tryptone Soya Yeast Extract Agar Plate

Podloga se preporučuje za potvrdu Listeria vrsta

92

PRM112

Urea Agar (Christensen)

Podloga za detekciju produkcije ureaze naročito od strane sojeva iz roda Proteus

,
93

PRM1784

Urea Indol Medium

Podloga za diferencijaciju mikroorganizama, posebno Enterobacteriaceae, na osnovu njihove sposobnosti da hidrolizuju ureu i proizvode indol

,
94

PRM031I

XLD Modified Agar Plate

Selektivna podloga za izolaciju i enumeraciju Salmonella Typhi i drugih Salmonella vrsta

95

PRM031

Xylose Lysine Deoxycholate Agar Plate

Selektivna podloga za izolaciju i enumeraciju Salmonella Typhi i drugih Salmonella vrsta

,
96

PRM843

Yersinia Selective Agar Plate (CIN)

Podloga preporučena za selektivnu izolaciju i enumeraciju Yersinia enterocolitica iz kliničkih uzoraka i uzoraka hrane

,
close

Registrujte se da bi smo vas obaveštavali o najnovijim informacijama i akcijama.