Proizvodi

RAZLIVENE HRANLJIVE PODLOGE U PETRI POSUDAMA

Naš proizvodni program je kreiran tako da kroz ponudu opštih, selektivnih i hromogenih gotovih hranljivih medijuma može zadovoljiti potrebe kliničkih laboratorija, laboratorija za analizu kvaliteta namirnica i voda kao i potrebe farmaceutske  industrije.

  • Proizvodimo opšte, selektivne i hromogene podloge
  • Dimenzije ploča: 55 mm i 90 mm
  • 10 komada podloga u primarnom pakovanju
  • Finalna pakovanja proizvoda su od 20, 60 ili 240 komada, za ploče veličine 90mm i pakovanja od 50 komada, za ploče veličine 55mm.

RAZLIVENE HRANLJIVE PODLOGE U EPRUVETAMA I BOCAMA

ProMedia u svom proizvodnom programu nudi veliki izbor hranljivih podloga u epruvetama i bocama, namenjenih  svim  potrebama mikrobioloških ispitivanja.


SLSKUProduct TitleTags
1
PRM043
Baird Parker Agar Plate
Preporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija roda Staphylococcus iz hrane i drugih uzoraka
2
PRM493
Bile Esculin Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
3
PRM493I
Bile Esculin Azide Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
4
PRM211
Brain Heart Infusion Agar Plate
Podloga za kultivaciju zahtevnih patogenih bakterija, kvasaca i plesni
5
PRM210
Brain Heart Infusion Broth
Podloga namenjena za umnožavanje zahtevnih patogenih koka (cocci) i drugih mikroorganizama koji su blisko povezani sa radom na krvnim kulturama i pridruženim patološkim ispitivanjima
6
PRM016
Brilliant Green Agar Plate
Brilijant zeleni agar (modifikovani) se preporučuje za selektivnu izolaciju Salmonella vrsta, osim Salmonella Typhi
7
PRM074
Brucella Agar Plate
Podloga za obogaćivanje, izolaciju i kultivaciju vrste Brucella iz kliničkih uzoraka
8
PRM1494I
Buffered Peptone Water
Podloga za predobogaćenje oštećenih Salmonella vrsta iz uzoraka hrane pre selektivnog obogaćenja i izolacije.
9
PRM994
Campylobacter Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
10
PRM887
Campylobacter CCDA Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Campylobacter vrsta
11
PRM994B
Campylobacter Skirrow Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
12
PRM024
Cetrimide Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka
13
PRM103
Chocolate Agar Plate
Podloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekcije
14
PRM103B
Chocolate Bacitracin Agar Plate
Podloga za izolaciju Haemophilus vrsta iz različitih kliničkih uzoraka
15
PRM1297A
Chromogenic Candida Agar Plate
Za brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture.
16
PRM1991I
Chromogenic Coliform Agar Plate (CCA)
Podloga se preporučuje za određivanje Escerichia coli i koliforma u uzorcima vode.
17
PRM1574
Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate
Podloga za izolaciju i diferencijaciju Escherichia coli O157:H7
18
PRM1829
Chromogenic ESBL Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju beta-laktamaza produkujućih Enterobacteriaeceae proširenog spektra
19
PRM1831
Chromogenic KPC Agar Plate
Podloga za detekciju Gram-negativnih bakterija sa smanjenom osetljivošću na karbapeneme
20
PRM1674
Chromogenic MeReSa Agar Plate
Podloga za izolaciju i selektivnu identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA) iz kliničkih uzoraka
21
PRM1974
Chromogenic Rapid MRSA Agar Plate
Podloga za brzu izolaciju i identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA)
22
PRM1393
Chromogenic Salmonella Agar Plate
Podloga za identifikaciju i diferencijaciju Salmonella spp. od bliskih vrsta kao što su Citrobacter spp. iz vode i kliničkih uzoraka
23
PRM1931
Chromogenic Staph Selective Agar Plate
Podloga za izolaciju i enumeraciju Staphylococcus aureus
24
PRM1840
Chromogenic Strep B Selective Agar Plate
Podloga je preporučena za selektivnu izolaciju Streptokoka grupe B
25
PRM1418
Chromogenic UTI Agar Plate
Podloga za identifikaciju, diferencijaciju i potvrdu enteričnih bakterija iz uzoraka kao što je urin, koji mogu da sadrže veliki broj Proteus vrsta, kao i potencijalno patogene Gram-pozitivne organizme
26
PRM1682
Chromogenic Vibrio Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Vibrio vrsta
27
PRM1830
Chromogenic VRE Agar Plate
Podloga za identifikaciju vankomicin rezistentnih enterococci (VRE) iz kliničih uzoraka
28
PRM792
CLED Agar Plate w/ Bromothymol Blue
Podloga za izolaciju, enumeraciju i identifikaciju urinarnih patogena na osnovu njihove sposobnosti fermanatcije laktoze
29
PRM836
Clostridium Difficile Agar Plate
Koristi se za kultivaciju Clostridium Difficile iz hrane i određenih patoloških uzoraka
30
PRM560
CNA Agar Plate with 5% Sheep Blood
Koristi se za selektivnu izolaciju patogenih Gram-pozitivnih koka iz kliničkih i nekliničkih uzoraka
31
PRM144B
Columbia 5% Sheep Blood Agar Plate
Podloga za izolaciju i kultivaciju visoko zahtevnih mikroorganizama
32
PRM144
Columbia Agar Plate
Podloga za izolaciju i kultivaciju cocci bakterija – Staphylococcus spp. i Streptoccocus spp.
33
PRM188
Dermatophyte Test Medium (D.T.M.) Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju dermatofita
34
PRM1129
Dichloran Glycerol Medium Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju kserofilnih plesni iz uzoraka hrane
35
PRM1881
Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju gljivica-kvasaca i plesni u pokvarenoj hrani.
36
PRM317
EMB Agar Plate
Podloga za izolaciju i diferencijaciju Gram-negativnih enteričnih bakterija iz kliničkih i nekliničkih uzoraka
37
PRM029
Endo Agar Plate
Selektivna podloga koja se preporučuje za potvrdu pretpostavke prisustva koliformnih bakterija
38
PRM430
Fluid Thioglycollate Medium
Podloga za kultivaciju anaeroba, mikroaerofila i aerobnih mikroorganizama, a preporučuje se i za testove sterilnosti
39
PRM1259
Haemophilus Test Medium Agar Plate
Podloga za testiranje osetljivosti Haemophilus influenza
40
PRM467
Hektoen Enteric Agar Plate
Podloga za diferencijaciju i selektivnu izolaciju Salmonella spp. i Shigella spp. iz enteropatogenih uzoraka
41
PRM2062I
HiCrome Cronobacter Isolation Agar (CCI Agar)
Podloga se preporučuje za izolaciju i identifikaciju Cronobacter sakazakii u uzorcima hrane
42
PRV081
HiVeg MacConkey Agar Plate
Podloga za izolaciju i oporavak Enterobacteriaceae i odgovarajućih enteričnih Gram-negativnih bacila
43
PRV173
HiVeg Mueller Hinton Agar Plate
Podloga za kultivaciju Neisseria i određivanje osetljivosti mikroorganizama na antimikrobne agense
44
PRM078
Kligler Iron Agar
Diferencijalna podloga za identifikaciju Gram-negativnih enteričnih bakterija na osnovu njihove sposobnosti da fermentuju laktozu i dekstrozu i da stvaraju vodonik sufid
45
PRM162
L.J. Medium
Podloga za izolaciju i kultivaciju vrsta Mycobacterium
46
PRM1540
Listeria ALOA Agar Plate
Podlogu preporučuje ISO Committee za selektivnu i diferencijalnu izolaciju bakterije Listeria monocytogenes
47
PRM1064
Listeria Identification (PALCAM) Agar Plate
Podloga se preporučuje za selektivnu izolaciju i identifikaciju Listeria vrsta iz kliničkih i nekliničkih uzoraka.
48
PRM1145
Listeria Oxford Agar Plate
Podloga se preporučuje za izolaciju Listeria vrsta iz patoloških uzoraka.
49
PRM081
MacConkey Agar Plate w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl
Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju koliforma i drugih enteropatogena
50
PRMS007
MacConkey bujon
Podloga za selektivno obogaćenje i enumeraciju koliforma
51
PRM298I
MacConkey Sorbitol Agar Plate
Podloga preporučena za selektivnu izolaciju i identifikaciju enteropatogene Escherichia coli O157:H7
52
PRM118
Mannitol Salt Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju patogenih staphylococci
53
PRM260
Motility Test Medium
Podloga za detekciju bakterijske pokretljivosti
54
PRM173
Mueller Hinton Agar Plate
Podloga za ispitivanje osetljivosti mikroorganizama na antimikrobne agense.
55
PRM1084
Mueller Hinton Agar Plate No. 2
Podloga za ispitivanje osetljivosti mikroorganizama na antimikrobne agense sa niskim sadržajem timina, timidina, kalcijuma i magnezijuma
56
PRM1806
Mueller Hinton Agar Plate w/ 5% Sheep Blood
Podloga za testiranje antimikrobne osetljivosti kliničkih izolata patogena disk-difuzionom metodom prema Kirby-Bauer-u
57
PRM1084H
Mueller Hinton Agar Plate w/ Horse blood
Podloga za testiranje antimikrobne osetljivosti zahtevnih organizama (pneumococcusa i drugih streptococci, Haemophilus spp. i Moraxella spp.) u skladu sa smernicama EUCAST-a
58
PRM636
MYP Agar Plate
Podloga se koristi za izolaciju i identifikaciju patogenih Staphylococci i Bacillus vrsta
59
PRM001
Nutrient Agar Plate
Podloga za kultivaciju širokog spektra mikroorganizama
60
PRM1454
Oxacillin Resistant Screening Agar Plate
Podloga za skrining oksacilin rezistentnih mikroorganizama
61
PRMS091
PCA Agar Plate
Podloga za određivanje broja mikroorganizama u hrani, vodi, otpadnim vodama
62
PRM028
Peptone Water Medium
Podloga je namenjena za gajenje organizama i kao osnova podloga za testiranje fermentacije ugljenih hidrata
63
PRM837I
Perfringens Agar Plate
Podloga se preporučuje za enumeraciju Clostridium perfringens iz uzoraka hrane
64
PRM091
Plate Count Agar
Podloga za određivanje broja mikroorganizama u hrani, vodi, otpadnim vodama kao i u kliničkim uzorcima
65
PRM119
Pseudomonas Agar Plate (King I)
Podloga se preporučuje za detekciju produkcije piocijanina Pseudomonas vrsta
66
PRM085
Pseudomonas CN Agar Plate
Podloga se preporučuje za selektivnu izolaciju vrsta Pseudomonas iz uzoraka hrane i vode.
67
PRM962
R-2 A Agar Plate
Ova podloga se koristi za određivanje broja heterofilnih mikroorganizama u uzorcima vode primenom dužeg perioda inkubacije
68
PRM962PH
R-2 A Agar Plate, PH
Ova podloga se koristi za određivanje broja heterofilnih mikroorganizama u uzorcima vode primenom dužeg perioda inkubacije
69
PRM1067
Sabouraud Chloramphenicol Agar Plate
Podloga preporučena za selektivnu kultivaciju kvasaca i plesni
70
PRM063
Sabouraud Dextrose Agar Plate
Podloga za kultivaciju kvasaca, plesni i acidodurnih bakterija
71
PRM664
72
PRM1067G
Sabouraud Dextrose Agar Plate w/Chloramphenicol and Gentamicin
Podloga za selektivnu kultivaciju kvasca i plesni
73
PRM062
Sabouraud Maltose Agar Plate
Podloga za propagaciju plesni i kvasaca, posebno parazitskih gljivica odgovornih za kožne lezije
74
PRM1078
Salmonella Differential Agar Plate (RajHans)
Podloga se preporučuje za identifikaciju i diferencijaciju Salmonella vrsta od članova Enterobacteriace, posebno Proteus vrsta
75
PRM291
Schaedler Agar Plate
Podloga za enumeraciju različitih aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta prisutnih u gastrointestilnom traktu
76
PRM291H
Schaedler Agar Plate w/ Horse Blood
Podloga za enumeraciju različitih aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta prisutnih u gastrointestilnom traktu
77
PRM291B
Schaedler Agar Plate w/ Sheep Blood
Podloga za enumeraciju različitih aerobnih i anaerobnih bakterijskih vrsta prisutnih u gastrointestilnom traktu
78
PRM052
Selenite F Broth
Preporučuje se kao podloga za obogaćivanje i izolaciju Salmonella spp. iz uzoraka fecesa, urina i drugog patogenog materijala
79
PRM073
Sheep Blood Agar Plate
Podloga za izolaciju i kultivaciju visoko zahtevnih patogenih mikroorganizama kao što su Neisseria, streptokoke itd
80
PRM181
SIM Medium
Podloga za diferencijaciju enterobakterija na osnovu produkcije vodonik sulfida, stvaranja indola i pokretljivosti ćelija
81
PRM099
Simmons Citrate Agar
Podloga za diferencijaciju članova familije Enterobacteriaceae na osnovu njihove sposobnosti da koriste citrat
82
PRM612I
Slanetz & Bartley Agar Plate
Medijum se preporučuje za detekciju i brojanje fekalnih Streptococcus vrsta tehnikom membranske filtracije.
83
PRM1691
Soyabean Casein Digest Agar Plate w/ LTHTh
Podloga se koristi za određivanje efikasnosti sanitizacije kontejnera, površine opreme, a takođe se može koristiti i za enumeraciju mikroogranizama u proizvodima nerastvorljivim u vodi i lipidnim proizvodima koji sadrže konzervanse ili antimirobne agense
84
PRM290
Soyabean Casein Digest Medium Agar Plate
Podloga za kultivaciju širokog spektra mikroorganizama i za testiranje sterilnosti u farmaceutskim procedurama.
85
PRM1032
SS Agar Plate (Salmonella Shigella Agar)
Podloga za diferencijaciju i selektivnu izolaciju vrsta Salmonella i Shigella iz patoloških uzoraka, uzoraka hrane itd.
86
PRM189
TCBS Agar Plate
Podloga za selektivnu izolaciju i kultivaciju Vibrio cholerae i drugih enteropatogenih Vibrio vrsta koje izazivaju trovanja hranom
87
PRM413
Thayer Martin Agar Plate w/VCNT
Podloga za selektivnu izolaciju gonococci iz patoloških uzoraka
88
PRM313
Todd Hewitt Broth w/CNA
Podloga za kultivaciju hemolitičkih Streptokoka grupe A pri njihovoj serološkoj tipizaciji
89
PRM021
Triple Sugar Iron Agar
Podloga za identifikaciju Gram-negativnih enterobakterija na osnovu fermentacije dektroze, laktoze i saharoze i proizvodnje vodonik sulfida
90
PRM1591
Tryptone Bile Glucuronic Agar Plate
Podloga za detekciju i enumeraciju Escherichia coli u namirnicama, hrani za životinje i u vodi
91
PRM1214
Tryptone Soya Yeast Extract Agar Plate
Podloga se preporučuje za potvrdu Listeria vrsta
92
PRM112
Urea Agar (Christensen)
Podloga za detekciju produkcije ureaze naročito od strane sojeva iz roda Proteus
93
PRM1784
Urea Indol Medium
Podloga za diferencijaciju mikroorganizama, posebno Enterobacteriaceae, na osnovu njihove sposobnosti da hidrolizuju ureu i proizvode indol
94
PRM031I
XLD Modified Agar Plate
Selektivna podloga za izolaciju i enumeraciju Salmonella Typhi i drugih Salmonella vrsta
95
PRM031
Xylose Lysine Deoxycholate Agar Plate
Selektivna podloga za izolaciju i enumeraciju Salmonella Typhi i drugih Salmonella vrsta
96
PRM843
Yersinia Selective Agar Plate (CIN)
Podloga preporučena za selektivnu izolaciju i enumeraciju Yersinia enterocolitica iz kliničkih uzoraka i uzoraka hrane
close

Registrujte se da bi smo vas obaveštavali o najnovijim informacijama i akcijama.