Monthly Archives - jul 2021

PROIZVODNJA GOTOVIH KRVNIH MIKROBIOLOŠKIH MEDIUMA I KRVNIH SUPLEMENATA

Ako se uzme u obzir da je u pitanju veoma specifičan proizvod životinjskog porekla, serijska proizvodnja pune krvi, kao suplementa u mikrobiologiji je izuzetan izazov. Ovaj proizvod je u in-vitro uslovima krajnje osetljiv na promene uslova čuvanja i podložan kontaminaciji, a njegove osobine u pogledu sastava, broja i stanja ćelija, treba održavati u usko standardizovanim granicama. Kao takva, na žalost, puna...